Кіровоградськe обласнe
об’єднання організацій
роботодавців

 

СТАТУТ

Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців

Дану редакцію Статуту Кіровоградського обласного обєднання організацій роботодавців затверджено на Конференції Кіровоградського обласного обєднання організацій роботодавців, що відбулась 15 липня 2011 року. (Протокол № 2), замість Статуту, затвердженого Установчою Конференцією Кіровоградського обласного обєднання організацій роботодавців 31 травня 2011 року, зареєстрованого Кіровоградським обласним управлінням юстиції 02 червня 2011 року (наказ №245/04).

Цей Статут визначає загальні правові, соціальні та економічні основи організації та функціонування Об’єднання організацій роботодавців Кіровоградської області, створеного організаціями роботодавців Кіровоградської області, які на добровільних засадах та у відповідності з Законом України «Про організації роботодавців» об`єдналися для здійснення діяльності спрямованої на підвищення ролі роботодавців у соціально-трудових відносинах та на реалізацію економічної політики в державі, вдосконалення системи соціального партнерства.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Об’єднання організацій роботодавців Кіровоградської області (далі – Об’єднання) є обласним об’єднанням організацій роботодавців, утвореним відповідно до Закону України «Про організації роботодавців».

Об’єднання  є неприбутковою організацією, яка об’єднує організації роботодавців з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших інтересів організацій роботодавців, координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних відносин.

1.2. Об’єднання здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу та свободи виходу, демократичності, деполітизації, рівноправності членів, незалежності, самоврядування, гласності.

1.3. У своїй діяльності Об’єднання керується Конституцією України, Законами України «Про організації роботодавців», „Про об’єднання громадян”, «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про оподаткування прибутку підприємств» цим Статутом, законодавством про соціальний діалог, іншими нормативно-правовими актами України, а також відповідними міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

1.4. Об’єднання  у своїй діяльності незалежна організація, непідзвітна та непідконтрольна органам державної влади та місцевого самоврядування, професійним спілкам, їх об’єднанням, іншим організаціям найманих працівників, політичним партіям та іншим об’єднанням громадян, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.5. Об’єднання, здійснюючи статутну діяльність, співпрацює з місцевими та центральними органами державної влади,  органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями.

СТАТТЯ 2.

НАЗВА  ТА  МІСЦЕ  РОЗТАШУВАННЯ  ОБ’ЄДНАННЯ

2.1. Назва Об’єднання:

українською мовою:

повна: Кіровоградське обласне об’єднання організацій роботодавців.

скорочена: КОООР.

російською мовою:

повна:  Кировоградское областное объединение организаций работодателей.

скорочена:  КОООР.

2.2.     Назва Об’єднання є її невід’ємною ознакою і може бути використана повністю чи частково, спільно чи окремо лише членами, асоційованими членами Об’єднання, роботодавцями, які входять до структури членства Об’єднання лише за рішенням Правління або Конференції Об’єднання.

2.3. Місцезнаходження керівних органів Об’єднання та його юридична адреса:  25002, Україна, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, оф. 418.

 СТАТТЯ 3.

ЮРИДИЧНИЙ  СТАТУС  ОБ’ЄДНАННЯ

3.1. Об’єднання є юридичною особою, створеною відповідно до порядку, передбаченого законодавством України, має статус обласного об’єднання організацій роботодавців, діяльність якого поширюється на  території Кіровоградської області згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2. Права юридичної особи Об’єднання набуває з дати його державної реєстрації в установленому Законом порядку.

3.3. Об’єднання  має самостійний баланс, здійснює свою діяльність відповідно до річних фінансових та інших планів, затверджених Правлінням Об’єднання, має право відкривати рахунки в установах банків та інших фінансових установах, у тому числі й валютні.

3.4. З метою виконання статутних цілей та завдань Об’єднання має право здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність  шляхом створення в установленому законом порядку підприємств, установ або організацій зі статусом юридичної особи.

3.5. За своїми зобов’язаннями Об’єднання відповідає належним йому майном, на яке за чинним законодавством України може бути накладене стягнення.

3.6.     Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Об’єднання так само, як і Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, її органів та організацій, крім випадків, прямо передбачених законом.

3.7.     Об’єднання може на добровільних засадах вступати до інших спілок (союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв’язки й укладати відповідні міжнародні угоди.

3.8. Об’єднання має свою печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Об’єднання, та реєструються в установленому Законом порядку.

СТАТТЯ 4.

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ

 

4.1. Основною метою діяльності Об’єднання є захист прав та законних інтересів роботодавців (організацій роботодавців) – членів Об’єднання у економічній, правовій, соціально-трудовій та інших сферах їх діяльності, представництво інтересів організацій роботодавців, їх об’єднань та роботодавців на місцевому, галузевому та національному рівнях, координація та консолідація дій членів Об’єднання для досягнення позитивних результатів діяльності та посилення впливу на процес формування виконавчою владою соціально-економічної політики, вдосконалення соцільно-трудових відносин та розвитку соціального партнерства.

4.2. Основними завданнями Об’єднання у економічній та інших сферах діяльності роботодавців є сприяння:

4.2.1. створенню стимулюючих умов у законодавчому полі для розвитку підприємництва, інноваційної та інвестиційної діяльності та запровадженню сприятливих кредитних, податкових, митних та інших умов підприємницької діяльності;

4.2.2. розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального діалогу, консолідації роботодавців та їх організацій з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики на регіональному та державному рівнях;

4.2.3. створенню та впровадженню оптимального збалансованого  та прозорого податкового законодавства;

4.2.4. запровадженню економічно обґрунтованих цін і тарифів у енергетичних, транспортних, комунальних сферах та інших сферах економічної діяльності;

4.2.5. створенню умов для активізації зовнішньоекономічної діяльності роботодавців (організацій роботодавців), пошуку зовнішніх і внутрішніх ринків збуту продукції і послуг;

4.2.6. запровадженню рівноправних конкурентних умов на регіональному та національному ринку;

4.2.7. оптимізації та вдосконаленню державної та іншої звітності, експортно-імпортних процедур, дозвільної системи  та системи ліцензування, перерозподілу деяких регуляторних функцій державних установ на користь роботодавців;

4.2.8. створенню ефективної системи підготовки та перепідготовки професійних кадрів.

4.3. Основними завданнями Об’єднання щодо захисту прав і законних інтересів роботодавців — своїх членів на законодавчому рівні у економічній та соціально — трудовій сферах є:

4.3.1. участь у проведенні експертизи та участь у рамках соціального діалогу у розробці проектів законодавчих та нормативних актів в економічній, соціально-трудовій сферах, у питаннях охорони праці, соціального страхування, податкової та цінової політики та інших з метою захисту прав та законних інтересів роботодавців – своїх членів;

4.3.2. лобіювання та захист прав і законних інтересів членів Об’єднання, роботодавців (організацій роботодавців) у  процесах прийняття рішень на місцевому, галузевому і національному рівнях;

4.3.3. представництво та захист інтересів членів Об’єднання, роботодавців (організацій роботодавців) у виробленні державної політики з питань зайнятості, оплати праці, охорони праці, соціального страхування працівників, реалізації соціальних програм та інших питаннях соціально-економічного характеру і трудових відносин;

4.3.4. участь і представництво інтересів роботодавців (організацій роботодавців), членів Об’єднання  у проведенні колективних переговорів та укладанні регіональної, галузевих і Генеральної угод, координація дій членів та контроль за виконанням зобов’язань.

4.4. Основні завдання Об’єднання  щодо захисту прав і законних інтересів роботодавців (організацій роботодавців) — своїх членів у соціальному партнерстві та тристоронніх відносинах:

4.4.1. співробітництво з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників у подальшому розвитку соціального діалогу;

4.4.2. представництво та захист законних інтересів і прав членів Об’єднання, координація їх дій у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками (їх об’єднаннями) та іншими об’єднаннями громадян;

4.4.3. участь у розробці стратегії розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в регіоні, управлінні фондами соціального страхування, згідно норм чинного законодавства;

4.4.4. сприяння дотриманню інтересів роботодавців (організацій роботодавців) при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання страйкам  як крайнім засобам вирішення цих конфліктів;

4.4.5. участь у формуванні спільних представницьких органів сторони роботодавців, у тристоронніх та (або) двосторонніх органах соціального діалогу;

4.4.6. участь у тристоронніх та двосторонніх консультаціях, переговорах.

4.5. Основні завдання Об’єднання  у зміцненні організацій роботодавців та їх об’єднань, які є членами Об’єднання   :

4.5.1. надання інформаційно-консультаційної, правової допомоги роботодавцям – членам Об’єднання з питань формування та діяльності, розширення  та вдосконалення їх структури;

4.5.2. проведення спільних заходів з представниками організацій роботодавців інших обласних центрів та  іноземних держав з метою обміну досвідом роботи у створенні сприятливих умов промислової та підприємницької діяльності, захисті  прав та законних інтересів у всіх сферах  життя роботодавців;

4.5.3. сприяння матеріально-технічному, фінансово-економічному зміцненню членів;

4.5.4. надання допомоги у налагодженні ділових зв’язків між роботодавцями на регіональному, міжрегіональному та міждержавному рівнях, залучення їх до виконання регіональних, галузевих та державних програм економічного розвитку.

4.6. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Об’єднання  у встановленому порядку здійснює таку діяльність:

4.6.1. виконання статутних цілей та завдань, створює фонди, підприємства, установи або організації зі статусом юридичної особи, у тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові та соціологічні центри тощо;

4.6.2. представляє і захищає законні інтереси членів Об’єднання  на місцевому, галузевому, національному рівнях, а також права та законні інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками;

4.6.3.  координує діяльність членів Об’єднання , пов’язану із забезпеченням зайнятості населення, виконанням науково-технічних, інвестиційних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;

4.6.4. проводить заходи, спрямовані на сприяння інвестиційним процесам;

4.6.5. здійснює співробітництво з Міжнародною організацією роботодавців, іншими міжнародними організаціями, сприяє імплементації міжнародних норм соціально-трудової і економічної сфер у національне законодавство України;

4.6.6. ініціює та бере участь у проведенні спільних нарад, переговорів, консультацій та інших заходів і форм соціального діалогу між сторонами соціального діалогу;

4.6.7. здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;

4.6.8. консультує роботодавців та їх організації і об’єднання – членів Об’єднання  - та надає їм методичну допомогу з питань їхньої поточної діяльності;

4.6.9. створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї діяльності;

4.6.10. надає безповоротну фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей та завдань організаціям (об’єднанням організацій) роботодавців та іншим громадським організаціям, статутами яких передбачено представництво та захист інтересів роботодавців;

4.6.11. сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів організацій роботодавців, їх об’єднань, поширенню професійних знань та досвіду;

4.6.12. проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів щодо практики застосування норм трудового та іншого законодавства у сфері соціально-економічної політики, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, розгляду цих питань у судових органах;

4.6.13. сприяє вдосконаленню системи професійно-технічної та вищої освіти, її орієнтації на ринок праці;

4.6.14. здійснює інформаційну, редакційно-видавничу та виставково-ярмаркову діяльність у відповідності до чинного законодавства України;

4.6.15. бере участь у засіданнях робочих та консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади, обласної, міських та районних рад;

4.6.16. виступає із заявами з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до вищих посадових осіб держави, центральних законодавчих, виконавчих та судових органів України з проблем, пов’язаних із захистом інтересів роботодавців;

4.6.17. виступає у складі сторони від роботодавців у колективних переговорах на регіональному рівні, в укладанні та виконанні Регіональної угоди;

4.6.18. координує та надає практичну допомогу членам Об’єднання  з укладення колективних договорів, регіональних та галузевих угод;

4.6.19. сприяє вирішенню індивідуальних та колективних трудових спорів;

4.6.20. проводить експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соціально-трудових, економічних відносин, охорони праці, соціального страхування, проведення податкової, цінової політики, державних програм зайнятості, інших програм соціально-економічного розвитку, надає свої висновки зацікавленим особам та установам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних органів.

СТАТТЯ 5.

ЧЛЕНСТВО У ОБ’ЄДНАННІ

5.1. Членами Об’єднання  можуть бути організації роботодавців та їх об’єднання, зареєстровані на території Кіровоградської області відповідно до чинного законодавства.

5.1.1. Асоційованими членами Об’єднання  можуть бути громадські організації які здійснюють свою діяльність на території Кіровоградської області, мета та напрямки діяльності яких не суперечать меті та напрямкам діяльності Об’єднання.

Повноважні представники асоційованих членів можуть брати участь у Конференціях, засіданнях Правління Об’єднання з правом дорадчого голосу.

5.2. Організації роботодавців, їх об’єднання, які бажають вступити до Об’єднання  подають:

-  письмове звернення на ім’я Голови Правління Об’єднання  щодо вступу до Об’єднання, із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Об’єднання та рішення відповідних органів Об’єднання;

- рішення керівного органу організації роботодавців про вступ до Об’єднання;

- копію Статуту організації роботодавців (об’єднання), завірену підписом керівника та печаткою організації;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію, завірену підписом керівника та печаткою організації;

- дані щодо місця розташування та юридичних адрес своїх виборних та виконавчих органів;

- іншу інформацію на вимогу Правління Об’єднання.

5.2.1. Асоційовані члени подають:

-  письмове звернення на ім’я Голови Правління Об’єднання щодо вступу до Об’єднання  із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Об’єднання та виконувати рішення  відповідного органу Об’єднання;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію, завірену підписом керівника та печаткою організації;

- дані щодо місця розташування та юридичних адрес своїх виборних та виконавчих органів;

-  іншу інформацію на вимогу Правління Об’єднання.

5.3. Порядок прийняття до членів Об’єднання  та форми документів визначаються Правлінням Об’єднання .

5.4. Прийом членів, у тому числі асоційованих, до Об’єднання  здійснюється Правлінням Об’єднання  за поданням Виконавчої дирекції Об’єднання   необхідних документів і матеріалів.

5.5. Відмова прийняття до членів Об’єднання  може бути оскаржена до Конференції Об’єднання, яка і приймає остаточне рішення, що не підлягає оскарженню.

5.6. Членам Об’єднання  видаються свідоцтва встановленого Правлінням Об’єднання    зразка.

5.7. Члени Об’єднання  мають рівні права у вирішенні будь-яких питань його діяльності незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

5.8. Членство у Об’єднання  припиняється у зв’язку з:

5.8.1. рішенням члена Об’єднання  щодо виходу зі складу Об’єднання   .

Припинення членства у Об’єднанні   у такому разі настає з моменту прийняття рішення виборного органу члена Об’єднання   та затвердження рішенням Правління Об’єднання ;

5.8.2. припиненням діяльності члена Об’єднання  відповідно до законодавства України.

Припинення членства у Об’єднання  у зв’язку з припиненням діяльності членської організації роботодавців (їх об’єднання) відбувається з моменту настання такої події.

5.8.3. Рішенням Правління Об’єднання   щодо виключення з Об’єднання  за невиконання статутних вимог або вчинення інших дій які суперечать статутним нормам та можуть нанести шкоду Об’єднанню.

5.9. У випадку припинення членства у Об’єднанні  майно або кошти, внесені для організації діяльності Об’єднання  та виконання нею статутних завдань, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

5.10. Рішення щодо виключення може бути оскаржене до Конференції Об’єднання   , яка приймає остаточне рішення, що не підлягає оскарженню.

 СТАТТЯ 6.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНАННЯ

6.1. Члени Об’єднання   мають право:

6.1.1. через своїх представників, делегатів та запрошених брати участь у роботі Конференцій Об’єднання, засіданнях Правління Об’єднання, в управлінні Об’єднання   , у тому числі шляхом їх делегування до керівних органів Об’єднання ;

6.1.2. брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямів діяльності Об’єднання  та його керівних органів;

6.1.3. користуватися майном Об’єднання  у встановленому Правлінням Об’єднання  порядку;

6.1.4. вносити заяви та пропозиції на розгляд Конференції,  Правління та Виконавчої дирекції Об’єднання, а також використовувати інші права, передбачені цим Статутом;

6.1.5. брати участь у заходах, що проводяться Об’єднання  або за її участю;

6.1.6. брати участь у реалізації програм діяльності Об’єднання  та контролювати їх виконання через керівні органи;

6.1.7. публікувати свої матеріали, оголошення у друкованих органах Об’єднання ;

6.1.8. вийти зі складу Об’єднання  в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

6.1.9. отримувати інформацію щодо використання коштів Об’єднання ;

6.1.10. брати участь у роботі робочих органів та комісій Об’єднання  через своїх представників.

6.2. Члени Об’єднання  зобов’язані:

6.2.1. дотримуватись Статуту Об’єднання  та виконувати його вимоги; виконувати зобов’язання, прийняті Об’єднання, відповідно до укладених Генеральної, Регіональної та галузевих угод та інших угод і договорів;

6.2.2. виконувати рішення керівних органів Об’єднання   ;

6.2.3. забезпечувати відповідно до умов цього Статуту повне за обсягом та своєчасне за строками виконання взятих на себе обов’язків;

6.2.4. не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Об’єднання ;

6.2.5. брати участь у роботі з досягнення мети та завдань Об’єднання ;

6.3. Розмір вступних, членських, цільових та благодійних внесків та порядок їх сплати  встановлюються Правлінням Об’єднання .

6.4. З моменту вступу до Об’єднання, члени автоматично делегують Правлінню Об’єднання   основні повноваження щодо встановлення конкретних соціальних норм та стандартів у Генеральній та Регіональній угодах. Положення таких угод відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» діють безпосередньо та є обов’язковими для всіх суб’єктів, які перебувають у сфері дії сторін, які підписали Угоду, у тому числі для членів Об’єднання   .

6.5. Жоден з членів Об’єднання  не може передавати третім особам повністю чи частково свої права та обов’язки за цим Статутом без відповідного рішення Правління Об’єднання   .

6.6.Члени Об’єднання несуть відповідальність по зобов’язаннях в соціально- трудових відносинах відповідно до норм чинного законодавства.

СТАТТЯ 7.

КОНФЕРЕНЦІЯ ОБ’ЄДНАННЯ

7.1. Вищим керівним органом Об’єднання  є Конференція, яка скликається один раз на два роки  Правлінням Об’єднання  або її Головою.

Позачергова Конференція Об’єднання  скликається Правлінням Об’єднання  або на вимогу не менше третини членів Об’єднання   згідно з рішенням їх відповідних виборних керівних органів, якщо цього вимагають інтереси Об’єднання  в цілому.

7.2. Про час скликання, порядок денний, норму представництва делегатів, Правління Об’єднання  оголошує не менш як за 2 тижні до дати проведення Конференції, а на позачергову Конференцію – не менше ніж за п`ять днів до їх проведення.

7.3. Норми представництва делегатів Конференції та їх кількість від кожного члена Об’єднання  на Конференцію встановлюються Правлінням Об’єднання  на підставі даних  про членів, у терміни, встановлені Правлінням Об’єднання , а порядок обрання делегатів Конференції – членами Об’єднання  - самостійно.

7.4.   Головуючим на Конференції є Голова Об’єднання.

7.5. При вирішенні питань на Конференції Об’єднання  кожен з делегатів має один голос.

7.6. При голосуванні на Конференції, підрахунок голосів може здійснюватися вибраною Президією Конференції або Лічильною комісією, яка обирається Конференцією з числа делегатів Конференції. До складу Лічильної комісії не можуть обиратися Голова Правління та члени Правління Об’єднання.

7.7. До виключної компетенції Конференції Об’єднання  належать:

7.7.1. затвердження Статуту Об’єднання  та внесення до нього змін і доповнень, які підлягають обов’язковій державній реєстрації відповідно до чинного законодавства. Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації;

7.7.2. прийняття рішень щодо реорганізації Об’єднання ;

7.7.3. прийняття рішень щодо припинення діяльності Об’єднання, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

7.7.4. вибори складу Правління Об’єднання, обрання Ревізійної та Мандатної комісій;

7.7.5.  визначення основних напрямків діяльності Об’єднання;

7.7.6. розгляд та затвердження звітів Правління Об’єднання, Ревізійної та Мандатної комісій, оцінка їх діяльності;

7.7.7. прийняття рішення з приводу звернень, апеляцій членів Об’єднання  до Конференції;

7.7.8. обрання Голови Правління, членів Правління Об’єднання, Ревізійної та Мандатної комісій строком на 4 роки;

7.7.9.  затвердження річного звіту і річного бухгалтерського балансу;

7.7.10. заслуховування та затвердження  щорічної доповіді Голови Правління Об’єднання  щодо результатів роботи за минувший період;

7.8. Питання, щодо затвердження та внесення доповнень до Статуту Об’єднання, прийняття рішень щодо реорганізації Об’єднання, припинення діяльності Об’єднання  і призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу, переобрання Голови Правління Об’єднання  вирішуються більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів, згідно статті 98 Цивільного кодексу України.

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається Конференцією.

З  решти питань рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів.

7.9  Конференція Об’єднання  вважається правомірною, якщо на ній присутні не менше 60 % делегатів Конференції Об’єднання .

7.10. Для підготовки відповідних рішень, Конференція Об’єднання   може обирати редакційну комісію з числа делегатів.

7.11. Документальне оформлення матеріалів Конференції Об’єднання  здійснює Виконавча Дирекція Об’єднання  у десятиденний термін після закінчення Конференції.

7.12. Протокол, матеріали та рішення, прийняті на Конференції Об’єднання, підписує головуючий на Конференції та Секретар Конференції.

 

СТАТТЯ 8.

ПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

8.1. Вищим керівним органом Об’єднання  у період між Конференціями є Правління, яка обирається Конференцією на чотири роки. Очолює Правління Об’єднання Голова Правління.

Членами Правління Об’єднання  можуть бути обрані лише по одному представнику від організацій роботодавців (об’єднань), які є членами Об’єднання. Додатково до складу Правління Об’єднання, в якості членів, можуть бути обрані  крупні, авторитетні в середовищі роботодавців члени організацій роботодавців які входять до складу Об’єднання.

Виконавчий директор Об’єднання може бути обраним до складу членів Правління Об’єднання.

Склад Правління Об’єднання затверджує Конференція Об’єднання, якій підзвітне і підконтрольне Правління.

У випадку неможливості особистої участі в засідання Правління об’єднання, член Правління має право делегувати свій голос одному із членів Правління або іншому роботодавцю – члену Організації роботодавців яка входить до складу об’єднання. При цьому кількість голосів у повіреного не може бути більше двох.

8.2. Основною формою роботи Правління Об’єднання  є засідання  Правління, які проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління Об’єднання  вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини її членів, затверджених Конференцією.

Рішення про скликання Правління Об’єднання, порядок денний та дату проведення приймає Голова Правління і повідомляє про це членам Правління Об’єднання  не пізніше як за три дні до її засідання.

Допускається прийняття рiшення Правління Об’єднання шляхом опитування.

8.3. Рішення Правління Об’єднання  приймаються більшістю голосів присутніх на його засіданні членів Правління і вважаються прийнятими, якщо вони підтримані більшістю присутніх членів Правління.

При вирішенні питань на засіданні Правління кожен член Правління Об’єднання  має один голос.

За умови рівної кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

8.4. Повноваження Правління Об’єднання  визначаються Конференцією та Положенням про неї.

8.5. До повноважень Правління Об’єднання  належить:

8.5.1. формування основних напрямів діяльності Об’єднання ;

8.5.2. вжиття заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Об’єднання  у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

8.5.3. прийняття рішення щодо скликання Конференцій Об’єднання, затвердження дати їх проведення, проекту порядку денного, попереднього розгляду документів, які виносяться на Конференцію, встановлення норм представництва;

8.5.4. затвердження кошторису Об’єднання  та контроль за його виконанням, встановлення розміру вступних і членських внесків та порядку їх сплати, прийняття рішення про сплату цільових членських внесків та затвердження їх розміру;

8.5.5. прийом організацій (об’єднань) роботодавців до складу Об’єднання  та прийняття рішення щодо виключення зі складу Об’єднання   у випадках і в порядку, передбачених цим Статутом;

8.5.6. визначення основних критеріїв та умов укладання Регіональної угоди, договорів, домовленостей, протоколів, інших угод, які розповсюджуються на роботодавців, членів Об’єднання   . Зазначені документи підписує Голова Правління Об’єднання  або інша особа, уповноважена Правлінням Об’єднання;

8.5.7. розгляд і внесення пропозицій  щодо  проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;

8.5.8. делегування та затвердження представників Об’єднання  до представницьких органів Сторони роботодавців, дво -, тристоронніх органах, які утворюються відповідно до чинного законодавства та за домовленістю сторін соціального діалогу;

8.5.9. прийняття рішення про вступ до об`єднань організацій роботодавців, інших неурядових громадських організацій, а також міжнародних організацій;

8.5.10. затвердження правил, положень про органи управління Об’єднання   та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Об’єднання.

8.5.11. визначення представників Об’єднання  у складі органів управління фондами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування та заслуховування інформації щодо їхньої діяльності;

8.5.12. прийняття рішень про створення за участю Об’єднання  підприємств, господарських товариств, інших господарських суб’єктів та вихід з них, затвердження їх статутів, положень;

8.5.13. призначення та звільнення Виконавчого директора Об’єднання  та його заступника, контроль за діяльністю Виконавчої дирекції Об’єднання ;

8.5.14. затвердження зразків печатки, штампів, емблеми та іншої символіки Об’єднання ;

8.5.15. погодження умов договорів оренди (суборенди) щодо здачі в оренду (суборенду) приміщень та іншого нерухомого майна Об’єднання  та надання повноважень Виконавчому директору Об’єднання  на їх підписання;

8.5.16. прийняття рішення щодо подання матеріалів на присвоєння почесних звань та відзначення нагородами Федерації роботодавців України, звернення з клопотанням про нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань України,  удостоєння відзнаками міжнародних організацій представників організацій роботодавців, їх об’єднань та роботодавців – членів Об’єднання , нагородження членів Об’єднання   та надання матеріальної допомоги за рахунок коштів Об’єднання;

8.5.17. виступ із заявами від імені Об’єднання   з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до місцевих органів влади, вищих посадових осіб держави, центральних законодавчих, виконавчих, судових та адміністративних органів України з проблем, пов’язаних із захистом прав та законних інтересів роботодавців, членів Об’єднання.

8.5.18. прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності Об’єднання, розгляд яких не відноситься до виключної компетенції Конференції.

8.6. Рішення Правління Об’єднання  оформляється Виконавчою Дирекцією Об’єднання  у триденний термін у формі постанови або протоколу, які підписуються Головою Правління Об’єднання.

 

СТАТТЯ 9.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

9.1. Голова Правління Об’єднання  є вищою посадовою особою Об’єднання, діє від її імені та представляє її інтереси  в органах законодавчої і виконавчої влади, громадських об`єднаннях, міжнародних організаціях. У своїй діяльності Голова керується цим Статутом, рішеннями Конференцій, Правління та чинним законодавством України.

9.2. Голова Правління Об’єднання  обирається Конференцією Об’єднання  зі складу членів організацій строком на чотири роки. Головою Правління може бути особа авторитетна у середовищі роботодавців та за яку проголосувало більше половини  делегованих представників членів Об’єднання  , присутніх на Конференції.

9.3. Голова Правління Об’єднання  підзвітний та підконтрольний Конференції Об’єднання  та Правлінню, несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього функцій і завдань, здійснення наданих йому цим Статутом повноважень.

9.4. Голова Правління Об’єднання :

9.4.1. скликає Конференції, засідання Правління Об’єднання  та забезпечує підготовку необхідних матеріалів і пропозицій для розгляду на них;

9.4.2. забезпечує виконання прийнятих рішень, постанов, резолюцій Конференцій і Правління Об’єднання;

9.4.3. вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Об’єднання  в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

9.4.4. представляє Об’єднання  в усіх установах та організаціях Кіровоградської  області, України та за її межами;

9.4.5. підписує договори, угоди та інші документи від імені Об’єднання , в тому числі міжнародні;

9.4.6. здійснює нагляд за діяльністю Виконавчої дирекції Об’єднання;

9.4.7.проводить Конференції Об’єднання. Звітує перед Конференцією з доповіддю про результати роботи Правління Об’єднання.

СТАТТЯ 10.

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ОБ’ЄДНАННЯ

10.1. Виконавча Дирекція Об’єднання  є виконавчим органом Об’єднання, яка затверджується Правлінням Об’єднання  та діє на підставі Положення про Виконавчу Дирекцію Об’єднання та цього Статуту, для виконання стратегічних, поточних планів та завдань, організаційного, правового, інформаційно-технічного забезпечення діяльності,  управління майном і коштами, вирішення інших питань, пов’язаних з виконанням статутних завдань і метою діяльності Об’єднання   .

Виконавча Дирекція Об’єднання  надає Голові Правління Об’єднання   звітність щодо своєчасності та повноти сплати членських внесків.

Виконавча Дирекція забезпечує необхідну інформаційну діяльність та зв’язки із засобами масової інформації, проведення „круглих столів”, прес-конференцій, брифінгів тощо, інформує членів Об’єднання  про час та місце проведення Конференцій, засідань Правління, інших організаційних заходів Об’єднання   .

10.2. Виконавчу Дирекцію Об’єднання  очолює Виконавчий директор.           Печатка та оригінали статутних документів Об’єднання   знаходяться у Виконавчого директора Об’єднання, який може своїм письмовим наказом покласти відповідальність за її зберігання та використання на іншого працівника Виконавчої Дирекції.

10.3. Положення про Виконавчу дирекцію Об’єднання, її структуру та кошторис витрат на її утримання затверджується Правлінням Об’єднання   .

10.4. Виконавча дирекція Об’єднання  підзвітна і підконтрольна Правлінню Об’єднання  та несе перед ним персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань та функцій.

10.5. Виконавчий директор Об’єднання  діє та представляє Об’єднання  в усіх установах та організаціях Кіровоградської області і України та за її межами на підставі цього Статуту, чинного законодавства, рішень Конференції та Правління Об’єднання, Положення про Виконавчу Дирекцію Об’єднання   .

10.6. До компетенції Виконавчої дирекції Об’єднання  належить організація та вирішення усіх питань щодо діяльності Об’єднання  та її Виконавчої Дирекції.

10.7. Виконавчий директор у межах Статуту Об’єднання  здійснює управління майном Об’єднання, включаючи фінансові кошти, укладає правочини (угоди, договори, тощо) майнового характеру у межах кошторису, затвердженого Правлінням Об’єднання, а також забезпечує ведення бухгалтерського обліку, своєчасну сплату податків і подання бухгалтерської та іншої звітності.

10.8. Виконавча дирекція Об’єднання  організовує підготовку та проведення Конференцій, засідань Правління Об’єднання, проведення заходів на виконання рішень Конференцій, Правління, здійснює координацію діяльності членів Об’єднання.

10.9. Виконавча дирекція Об’єднання  готує пропозиції до кошторису Об’єднання  та подає його проект на розгляд Правління Об’єднання   .

10.10. Виконавча дирекція Об’єднання  узагальнює пропозиції членів Об’єднання  та формує проект порядку денного Конференцій та засідань Правління Об’єднання, забезпечує підготовку змістовної частини матеріалів на Конференції та засідання Правління Об’єднання.

10.11. Виконавча дирекція Об’єднання  забезпечує інформацію за запитом Голови Правління Об’єднання  про хід виконання рішень Конференцій та Правління Об’єднання,  надає іншу інформацію.

10.12. У разі необхідності, Виконавчий директор Об’єднання  залучає до роботи фахівців на договірній основі у межах своєї компетенції.

 

СТАТТЯ 11.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОБ’ЄДНАННЯ

 

11.1. Контроль за  фінансово-господарською діяльністю Виконавчої дирекції Об’єднання  здійснює Ревізійна комісія Об’єднання   .

11.2. Ревізійна комісія обирається Конференцією Об’єднання  на чотири роки з числа членів Об’єднання  та підзвітна Конференції Об’єднання. Кількісний та персональний склад Комісії визначається Конференцією. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління та працівники Виконавчої Дирекції Об’єднання.

11.3. Ревізійна комісія може залучати до своєї роботи фахівців відповідної спеціалізації.

11.4. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Виконавчої дирекції Об’єднання  за підсумками фінансового року. Ревізійна комісія звітує про результати своєї роботи перед Конференцією Об’єднання.

Ревізійна комісія, за результатами перевірки, може ініціювати розгляд підсумків перевірок на засіданнях Правління Об’єднання.

11.5. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів загальної кількості присутніх членів комісії на засіданні. Засідання Ревізійної комісії являється правомочним за умови присутності двох третин її членів.

11.6. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Конференцією Об’єднання.

СТАТТЯ 12.

МАНДАТНА КОМІСІЯ ОБ’ЄДНАННЯ

12.1. Мандатна комісія Об’єднання  обирається в кількості від 2 до 5 осіб на Конференції Об’єднання   простою більшістю голосів делегатів, присутніх на Конференції, і підзвітна Конференції.

12.2. Мандатна комісія створюється для перевірки повноважень делегатів (уповноважених осіб) Конференції, про що і доповідає на початку роботи Конференції Об’єднання .

12.3. Мандатна комісія здійснює перевірку дотримання порядку делегування та дострокового відкликання (заміни) членів Правління Об’єднання. Рішення Мандатної комісії з цих питань є остаточним і оформляється протоколом, який в порядку інформації доводиться до відому членів Правління Об’єднання   .

12.4. Мандатна комісія вносить пропозиції щодо виключення з Об’єднання  його членів, а також виконує інші функції, делеговані їй Конференцією.

12.5. Мандатна комісія може розглядати інші питання діяльності Об’єднання, в тому числі питання членства організацій, дотримання ними Статутних норм Об’єднання   .

12.6. Рішення Мандатної комісії Об’єднання  приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

СТАТТЯ 13.

МАЙНО ТА КОШТИ ОБ’ЄДНАННЯ

 

13.1. Майно Об’єднання  формується за рахунок вступних, членських, цільових, добровільних та дольових внесків, доходів від підприємств, установ, організацій, часток паїв, акцій, що належать Об’єднанню   . На підставі окремих угод, члени Об’єднання  мають право передавати належне їм майно у володіння, користування на умовах, визначеними цими угодами.

13.2. Майно Об’єднання  належить йому на праві власності. Власністю Об’єднання  може бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.

13.3. Об’єднання  має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству та вимогам цього Статуту, у тому числі надавати фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей і завдань членам Об’єднання   , іншим  громадським організаціям.

13.4. Функціонування Об’єднання  здійснюється за рахунок власних коштів. Джерелами цих коштів є:

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять від проведення основної  діяльності організації;

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надається відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

13.5. Об’єднання  може отримувати у володіння та користування майном, що належить її членам, а члени Об’єднання  можуть отримувати у володіння та користування майном, що належить Об’єднанню, на умовах та у порядку, встановлених окремими угодами між Об’єднання  та її членами.

СТАТТЯ 14.

НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ОБ’ЄДНАННЯ

14. Усі питання, пов’язані зі штатними співробітниками Об’єднання, регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом, окремими посадовими інструкціями, які у разі необхідності розробляються і затверджуються Правлінням Об’єднання.

СТАТТЯ 15.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ

15.1. Об’єднання  може бути ліквідовано у таких випадках:

15.1.1 за рішенням Конференції Об’єднання;

15.1.2 за рішенням суду.

15.2. У випадку ліквідації Об’єднання   , Конференція Об’єднання   призначає Ліквідаційну комісію.

У разі ліквідації Об’єднання  за рішенням суду, Ліквідаційна комісія призначається у відповідності до норм діючого законодавства.

15.3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Конференції Об’єднання   . В разі, якщо Конференція Об’єднання  дає відповідне доручення Голові Ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс затверджується Головою Ліквідаційної комісії.

15.4. У разі припинення діяльності Об’єднання  майнові питання вирішуються відповідно до Статуту Об’єднання  та чинного законодавства України.

Після припинення діяльності Об’єднання  майно, надане йому у тимчасове користування, повертається його власнику.

15.5. У разі ліквідації Об’єднання, його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

15.6. Реорганізація Об’єднання  здійснюється за рішенням Конференції Об’єднання. При реорганізації Об’єднання   , вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.

 

СТАТТЯ 16.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОБ’ЄДНАННЯ

16.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією Об’єднання  у порядку, визначеному цим Статутом, та оформлюються у письмовій формі.

16.2. Прийняті Конференцією Об’єднання  зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

 

СТАТТЯ 17.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Відносини, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

*    *    *

Останні новини

Корисні посилання

Інформери


Загружаем курсы валют от minfin.com.ua